注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

静待花开

让读书成为习惯,让书香浸润童年

 
 
 

日志

 
 

小学汉语拼音音节表  

2011-10-14 22:45:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
声母 韵母 a o e ai ei ao ou er an  en  ang  eng  i ia ie iao iu ian in iang ing
音节 a o e ai ei ao ou er an  en  ang  eng  yi  ye    yin  ying
                       
b  ba bo  bai bei bao   ban ben bang beng  bi  bie biao  bian bin  bing
p  pa po  pai pei pao pou  pan pen pang peng  pi  pie piao  pian pin  ping
m  ma mo me mai mei mao mou  man men mang meng  mi  mie miao miu mian min  ming
f  fa fo   fei  fou  fan fen fang feng          
d  da  de dai dei dao dou  dan  dang deng  di  die diao diu dian   ding
t  ta  te tai  tao  tou  tan  tang teng  ti  tie tiao  tian   ting
n  na  ne nai nei nao nou  nan nen nang neng  ni  nie niao niu nian nin niang ning
l  la  le lai lei lao lou  lan  lang leng  li lia lie liao liu lian lin liang ling
g  ga  ge gai gei gao gou  gan gen gang geng          
k  ka  ke kai  kao  kou  kan ken kang keng          
h  ha  he hai hei hao hou  han hen hang heng          
j              ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing
q              qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing
x              xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
zh  zha  zhe zhai zhei zhao zhou  zhan zhen zhang zheng  
小学汉语拼音音节表 - 静待花开 - 静待花开
 
ch  cha  che chai  chao chou  chan chen chang cheng 
sh  sha  she shai shei shao shou  shan shen shang sheng 
r    re   rao rou  ran ren rang reng 
z  za  ze zai zei zao zou  zan zen zang zeng 
c  ca  ce cai  cao cou  can cen cang ceng 
s  sa  se sai  sao sou  san sen sang seng 
y  ya     yao you  yan  yang 
w  wa wo  wai wei    wan wen wang

weng 

 

 

 

 

普通话常用音节约有 400个。

   另有包括某些语气词,方言色彩浓重、比较土俗的,或仅限于书面语又不常用的音节:chua、 den、 dia、 nia、 nou、 eng、shei、 kei、lo、yo、 o、e^、ei、hm、 hng、 m、 n、ng等18个。

 

   1、开口呼音节( 179个)

 

   a    e    i   er   ai   ei   ao   ou   an   en    ang    eng

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   零    a    e       er   ai   ei   ao   ou   an   en    ang    eng

   b    ba               bai   bei   bao       ban   ben   bang   beng

   p    pa               pai   pei   pao   pou   pan   pen   pang   peng

   m    ma   (me)          mai   mei   mao   mou   man   men   mang   meng

   f    fa                   fei   fou   fan   fen       fang   feng

   d    da   de           dai   dei   dao   dou   dan       dang   deng

   t    ta   te           tai       tao   tou   tan       tang   teng

   n    na   ne           nai   nei   nao       nan   nen   nang   neng

   l    la   le           lai   lei   lao   lou   lan       lang   leng

   g    ga   ge           gai   gei   gao   gou   gan   gen   gang   geng

   k    ka   ke           kai       kao   kou   kan   ken   kang   keng

   h    ha   he           hai   hei   hao   hou   han   hen   hang   heng

   zh   zha   zhe   zhi      zhai  zhei  zhao  zhou  zhan  zhen   zhang   zheng

   ch   cha   che   chi      chai      chao  chou  chan  chen   chang   cheng

   sh   sha   she   shi      shai  (shei)  shao  shou  shan  shen   shang   sheng

   r        re   ri               rao   rou   ran   ren   rang   reng

   z    za   ze   zi       zai   zei   zao   zou   zan   zen   zang   zeng

   c    ca   ce   ci       cai       cao   cou   can   cen   cang   ceng

   s    sa   se   si       sai       sao   sou   san   sen   sang   seng

   注:

   “零”表示“零声母”。

   me(么)本是mo,在轻音节时弱化为me。不计数,加括号( )列入表格备用。

   shei是“谁”口语又音,已常被shui代替。不计数,加括号( )列入表格备用。

    o、e^等音节只在语气词中出现,不列入。因此,未列出单韵母 o、e^。 o、e^一般出现在韵母uo、ie、ue中。

   说明:

   从开口呼音节表可以看出:

   包含音节数目最多。

   声母 j、 q、 x不同开口呼韵母相拼。

   舌尖元音属于开口呼音节,只同舌尖前音声母 z、 c、 s和舌尖后音声母zh、ch、sh、 r相拼。

   er独立自成音节,不和任何声母相拼。

   舌尖中音声母 d、 t、 n、 l不拼韵母en。( nen“嫩”视为例外, den“扽”除外)。

   韵母 eng除代表一个极不常用的“鞥”外,不独立成音节。

 

   2、齐齿呼音节(83个)

 

   i   ia   ie   iao   iou   ian   in  iang   ing

   --------------------------------------------------------------------------------

   零   yi   ya   ye   yao   you   yan   yin  yang  ying

   b    bi       bie  biao      bian   bin      bing

   p    pi       pie  piao      pian   pin      ping

   m    mi       mie  miao   miu  mian   min      ming

   d    di       die  diao   diu  dian          ding

   t    ti       tie  tiao      tian          ting

   n    ni       nie  niao   niu  nian   nin  niang  ning

   l    li   lia   lie  liao   liu  lian   lin  liang  ling

   j    ji   jia   jie  jiao   jiu  jian   jin  jiang  jing

   q    qi   qia   qie  qiao   qiu  qian   qin  qiang  qing

   x    xi   xia   xie  xiao   xiu  xian   xin  xiang  xing

   说明:

   从齐齿呼音节表可以看出:

   齐齿呼韵母不同声母舌尖前音 z、 c、 s和舌尖后音zh、ch、sh、 r及舌面后音 g、 k、 h以及齿唇音 f相拼。

   韵母ia、iang不同声母双唇音 b、 p、 m和舌尖中音 d、 t、 n、 l相拼。

   声母 d、 t不同韵母in相拼。

 

   3、合口呼音节( 114个)

 

   u   ua   uo(o) uai   uei   uan   uen  uang  ueng(ong)

   -----------------------------------------------------------------------------------

   零   wu   wa   wo   wai   wei   wan   wen  wang  weng

   b    bu       bo

   p    pu       po

   m    mu       mo

   f    fu       fo

   d    du       duo       dui  duan   dun      dong

   t    tu       tuo       tui  tuan   tun      tong

   n    nu       nuo          nuan          nong

   l    lu       luo          luan   lun      long

   g    gu   gua   guo  guai   gui  guan   gun  guang  gong

   k    ku   kua   kuo  kuai   kui  kuan   kun  kuang  kong

   h    hu   hua   huo  huai   hui  huan   hun  huang  hong

   zh   zhu  zhua  zhuo  zhuai  zhui  zhuan  zhun zhuang  zhong

   ch   chu      chuo  chuai  chui  chuan  chun chuang  chong

   sh   shu  shua  shuo  shuai  shui  shuan  shun shuang  shong

   r    ru       ruo       rui  ruan   run      rong

   z    zu       zuo       zui  zuan   zun      zong

   c    cu       cuo       cui  cuan   cun      cong

   s    su       suo       sui  suan   sun      song

   说明:

   从合口呼音节表可以看出:

   合口呼韵母不同舌面前音声母 j、 q、 x相拼。

   双唇音声母只同韵母 u、uo(o) 相拼。

   舌尖中音声母 d、 t、 n、 l不同韵母ua、 uai、uang相拼。

   声母 n、 l只同韵母ei相拼,不同韵母 uei相拼。而声母 d、 t只同韵母ui相拼,不同韵母ei相拼( dei只有一个“得”字)。

   舌尖前音声母 z、 c、 s不同韵母ua、 uai、uang相拼。

    ong属于合口呼,一定要前拼辅音声母,不能独立构成音节。ueng则只能独立构成音节,不同任何辅音声母相拼。

 

   4、撮口呼音节(24个)

 

   u( ü y)  ue    uan    un   iong

   -----------------------------------------------------------------------------------

   零   yu    yue   yuan    yun   yong

   n    ny    nue

   l    ly    lue

   j    ju    jue   juan    jun   jiong

   q    qu    que   quan    qun   qiong

   x    xu    xue   xuan    xun   xiong

   注:

   本方案用 y代替 ü同 n、 l相拼。

   说明:

   从撮口呼音节表可以看出:

   包含音节最少。

   辅音声母同撮口呼韵母相拼的只有 j、 q、 x、 n、 l。

   声母 n、 l只同韵母 u( ü)、ue(üe)相拼,不同韵母 uan( üan)、un(ün)、iong相拼。

   iong属于撮口呼韵母。

  评论这张
 
阅读(1471)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018